REECS

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Economische EffectRapportage (EER)

Inhoudsopgave

Doel(en)

Het bevorderen van de regionale economische dynamiek door inzicht te krijgen inde economische effecten van ruimtelijke ordeningsoplossingen bijv. infrastructuurprojecten.

Omschrijving

Veel ruimtelijke ordeningsingrepen w.o. de bouw van havens, wegen, hubs etc. hebben naast een specifiek primaire beleidsdoelstelling ook als nevendoelstelling om de lokale / regionale economie te versterken. Inzicht waarom, hoe en in welke mate dit het geval is ontbreekt veelal en wordt meer aangenomen dan onderzocht. Via de Economische Effectrapportage gebaseerd op het Space Syntax model kan hier inzicht in verkregen worden.

Historie

Bij de voorbereiding op de bouw van de Rijnlandroute (verbinding bij Leiden van N44 naar A4) bleven na trechtering van de alternatieven 2 opties over die door leiden en die ten noorden hiervan door Voorschoten. Op basis van een burgerinitiatief is door de TU te Delft Afdeling Bouwkundig een studie gedaan naar de economische effecten van beide tracés. De voorkeursvariant van de provincie bleek op basis van deze EER economisch verzwakkend te werken en de variant van het burgerinitiatief economisch versterkend. Een (dure) alternatieve quick scan van de provincie Zuid Holland bracht geen uitkomst omdat geen gebruik gemaakt werd van Space Syntax of vergelijkbare modellen.

Hoe / werkwijze

  1. Formuleer beleidsmatig de primaire en secundaire doelen van de ruimtelijke ordeningsingreep.
  2. Bepaal de economische component hierin.
  3. Onderbouw deze doelstelling met een degelijke economische effectrapportage.

Voorwaarden

Zeker bij grote ingrepen in de ruimtelijke ordening zullen frequent regionaal economische effecten optreden. Deze verdienen als bouwsteen voor definitieve besluitvorming onderzoek. Een vergelijking met de Milieu Effect Rapportage ligt voor de hand.

Bronnen / meer informatie / advies

Rob van Engelenburg: [email protected]

Aantal weergave: 154